3/16/10

മുസ്ലിം വനിതാ സമ്മേളനം - ഒരു മാധ്യമ തിരസ്കാരത്തിന്റെ കഥ

 മുസ്ലിംസ്ത്രീയെപ്പറ്റി എപ്പോഴും വ്യാകുലപ്പെടുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ മുസ്ലിം വനിതകൾ നടത്തിയ ഒരു മഹാസമ്മേളനത്തെ വാർത്തയുടെ അടുക്കളകളിൽ തള്ളിയത് എന്തിന്? അറിയാനുള്ള അവകാശം മനുഷ്യാവകാശം തന്നെയാണ്. വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അറിയേണ്ട വാർത്തകളെ അവഗണിക്കുന്നതും ‘അമക്കുന്നതും’ അവകാശ നിഷേധമാണ്.  മാധ്യമങ്ങളുടെ കാപട്യം വിളിച്ചോതുന്ന ലേഖനം. ‘മാധ്യമം - പെൺ പതിപ്പി’ൽ നിന്നും.
സഫാനഗർ വനിതാ സമ്മേളനത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ അവഗണിച്ചതെന്തിന്?